فراخوان پذیرش مقاله علمی پژوهشی برای نشریه قرآنی میثاق

شناسه خبر : 88226

1398/11/08

تعداد بازدید : 27

دو فصل نامه "پژوهش های قرآنی میثاق" پس از سه شماره انتشار موفق، پذیرای مقالات علمی و پژوهشی در موضوعات قرآنی و مباحث میان رشته ای تفسیر و علوم قرآن است.

 پژوهشگران می توانند مقالات خود را به misaq.p.q@gmail.com ارسال نمایند.

ذکر مشخصات کامل نویسندگان، درجه علمی و شماره تماس، همزمان با ارسال مقاله ضروری است.

 شایان ذکر است زمان بررسی مقالات و اعلام نتیجه کمتر از یک ماه خواهد بود.