برگزاری_دویست_و_بیستمین_جلسه_دفاعیه

شناسه خبر : 130518

1401/09/21

تعداد بازدید : 136

 جلسه دفاعیه خانم  سیده زهرا داناخو از طلاب رشته مدرسی ادبیات عرب با موضوع: «تاثير معاني استفهام هاي مجازي در جزء سي قرآن كريم از نظر مجمع البيان و مفاتيح» با حضور استاد داور علی اسدیان شمس / استاد راهنما حسین شیرافکن و جمعی از طلاب رشته مدرسی ادبیات عرب ورودی 1400 روز چهارشنبه مورخ 09/09/1401 در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) برگزار گردید.