مصوبات مرکز تربیت مدرس

شناسه خبر : 124476

1401/04/09

تعداد بازدید : 305

مصوبات تربیت مدرس درخصوص اسکان و تغذیه و استفاده از امکانات

1ـ  طلاب سطح 3 که برای امور پایان نامه از خوابگاه استفاده می کنند، در کل مدت نوشتن پایان نامه 14روز (به صورت متناوب و مستمر) معاف از دادن هزینه اسکان هستند.

2ـ طلاب سطح 4 که برای امور پایان نامه از خوابگاه استفاده می کنند، در کل مدت نوشتن پایان نامه به مدت یک ماه (به صورت متناوب و مستمر) معاف از دادن هزینه اسکان هستند.

3ـ پس از مدت مقرر نوشتن پایان نامه، اسکان طلاب با هماهنگی و هزینه مصوب خواهد شد.

4 ـ در زمان نوشتن پایان نامه و درغیر از این زمان؛ غذا طبق قیمت مصوب برای طلبه محاسبه خواهد شد.

مبالغ مصوب:

1 ـ هزینه پرداخت غذا، مطابق با جدول قیمتهای ارائه شده در آشپزخانه و خوابگاه.

2 ـ هزینه اسکان :

      الف ـ طلاب تربیت مدرس : شبی 20هزار تومان.

      ب ـ طلاب غیر از تربیت مدرس: شبی 30 هزار تومان

 نکته قابل توجه:

طلبه به محض اتمام دروس، اگر جهت اموری غیر از نوشتن پایان نامه و یا بعد از زمان 14 روز  یا یکماه نوشتن پایان نامه درخواست اسکان داشته باشد، با توجه به شرایط و نیز با هماهنگی و در زمان محدود با هزینه مصوب می تواند، از خوابگاه استفاده نماید.