جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان«مبانی فقهی نفی خشونت علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» برگزارشد

شناسه خبر : 102462

1399/11/01

تعداد بازدید : 307

به گزارش واحد اطلاع رسانی، جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا عبداللهی، با عنوان«مبانی فقهی نفی خشونت علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» در رشته مطالعات اسلامی زنان، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) در سی دی ماه با راهنمایی آقای ابراهیم شفیعی سروستان و داوری حجت الاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین به صورت برخط و با نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

چکیده

دین مبین اسلام در اوج جاهلیت اولی و در زمانهای که زنان از هرگونه حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی محروم بودند و بهراحتی مورد آزار و اذیت مردان قرار میگرفتند، آنان را گرامی داشت و اعمال هرگونه خشونت جسمی، جنسی و عاطفی نسبت به آنان را ممنوع اعلام کرد. اما متأسفانه، امروزهدر اوج جاهلیت مدرن و درحالیکه زنان غربی خود گرفتار انواع خشونتها هستند، این دین مبین و احکام و قوانین برخاسته از آن، متهم به خشونت نسبت به زنان و نقض حقوق بشر میشود. ازاینرو، تبیین دیدگاه فقه اسلامی در زمینه نفی خشونت از زنان امری ضروری است. با توجه به آنچه گفته شد، در این پایاننامه با روش توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای؛ اعم از کتب روایی، تفسیری، فقهی و حقوقی به بررسی مبانی فقهی نفی خشونت علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران پرداختهایم. در این اثر، پس از تبیین معنا و مفهوم خشونت و انواع آن، موارد نفی خشونت جسمی، جنسی و روحی و روانی در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بررسی و مبانی فقهی آنها بیان شده است. برخی از مصادیق خشونت نسبت به زنان که مبانی فقهی و حقوقی آنها در این پایاننامه تبیین شده به این شرح است: قتل، ضرب و جرح، زنای به عنف یا اکراه و زنای در حکم زنای به عنف، آزار و اذیت، تعرض، ایجاد مزاحمت، اهانت، افترا، هتک حرمت، قذف، تهدید و ... .

کلیدواژهها: زن در اسلام، نفی خشونت از زنان، خشونت جسمی، خشونت جنسی، خشونت روانی.