رزومه استاد احمد لهراسبی

شناسه نوشته : 17703

1394/12/16

تعداد بازدید : 1112

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگی: احمد لهراسبی

مقطع تحصیلی: دکتری فلسفه تطبیقی و دانشجوی دکتری فلسفه ذهن
تخصص: فلسفه

پست الکترونیکی: lohrasby@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

حوزوی

ـ سطح 3 حوزه علمیه قم

غیرحوزوی

ـ کارشناسی ارشد، الهیات ـ فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه کاشان، پایان نامه: بررسی تطبیقی نظریه امامت در مذاهب اسماعیلیه و امامیه

ـ دکترا فلسفه تطبیقی، دانشگاه شهید مطهری تهران، پایان نامه: روش شناسی فلسفه ی تطبیقی وبررسی آن در کتاب الجمع...

ـ دانشجوی دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی تهران

 

فعالیت های آموزشی و تدریس

ـ تدریس ادبیات عرب، منطق، اصول عقاید، شرح لمعه، حوزه علمیه )گچساران ـ یاسوج 82ـ 84)

ـ تدریس عربی معاصر، جامعة الزهرا قم (86 ـ 88)

ـ منطق، فلسفه اسلامی، فلسفه تاریخ، کلام اسلامی، زبان تخصصی و...، دانشگاه شهید مطهری تهران (90 ـ 93)

 

یادداشتهای علمی

ـ آیا صدق تنها غایت معرفت شناسیاست؟ (ترجمه(؛ کتاب ماهفلسفه  1391

ـ معرفی و نقد کتاب تأملی در مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آرای کلامی شهید صدر؛ کتاب ماهفلسفه  1392

ـ سیر تحولات فلسفه دین )ترجمه(، کتاب ماهدین  1393

ـ بررسی نسبت و صیو امام در مذاهب اسماعیلیه و اثناعشریه، پژوهشهای فلسفی کلامی ـ پاییز 1393

ـ فلسفه انتقادی تاریخ در ترازو، فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان، پاییز و زمستان 1393

ـ معرفی و نقد کتاب فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی...، فصلنامه نقد کتابدر دست چاپ

ـ چیستی فلسفه تطبیقی ـ بررسی تحلیلی، (ارسال به مجله تأمل اتفلسفی(

ـ ایجاد وضعیت تطبیقی-  راهی برای امکان فلسفه تطبیقی، ]ارسال به مجله فلسفه و کلام اسلامی )مقالات و بررسی ها([

 

آشنایی با زبان های خارجی

ـ  مسلط بر زبان های عربی و انگلیسی )درحد فهم، تدریس و ترجمه متون تخصصی(

ـ آشنا با زبان آلمانی