رزومه استاد سعید بهمنی

شناسه نوشته : 17616

1394/12/06

تعداد بازدید : 684

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سعید بهمنی 

مقطع تحصیلی: سطح 4

تخصص: علوم قرآنی، ادیان و مذاهب

آدرس وب سایت: http://saeedbahmani.com

فعالیت های آموزشی و تدریس

ـ مدرس روش پاسخدهی به شبهات در قرآن، مرکز آموزشی خواهران دفتر تبلیغات اسلامی (1384)

ـ مدرس ترجمه و شرح قرآن، مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقة کبری (س) (1390)

ـ مدرس روش تحقیق و پژوهش در قرآن کریم، مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقة کبری (س) (90_89)

 

سوابق اجرایی

ـ مدیریت پژوهش

1ـ کارشناس طرح و برنامه و کنترل پروژه

2ـ قائم مقام مرکز تحقیقات قوة قضائیة (شعبة قم)

3ـ معاون فقهی مرکز تحقیقات قوة قضائیة (شعبة قم)

4ـ قائم مقام مرکز فرهنگ و معارف قرآن

5ـ عضو شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن

6ـ رئیس گروه پژوهش‌های نوآمد قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن

7ـ رئیس شورای پژوهشی گروه پژوه‌های نوآمد قرآنی

8ـ معاونت پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن

9ـ عضو کمیتة هماهنگی فعالیت‌های قرآنی کشور در دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی

10ـ عضو کمیسیون پژوهش‌های قرآنی دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی

11ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی

12ـ عضو شورای تدوین برنامة جامع قرآنی کشور

13ـ عضو هیئت علمی اجلاس دو سالانة شناخت ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

14ـ عضو هیئت علمی همایش‌های گفتمان مهدویت مؤسسة انتظار نور

15ـ عضو کمیتة هفت نفرة تدوین چشم‌انداز دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

16ـ عضو کمیتة تدوین منشور روشنفکری دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

17ـ عضو شورای پژوهشی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور

18ـ عضو کارگروه تخصصی فرهنگ و هنر در برنامة پنجم سازندگی کشور

19ـ عضو ستاد تلفیق برنامة پنجم سازندگی کشور

20ـ عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

21ـ مدیر پژوهش نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

22ـ رئیس گروه علوم قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن

ـ اجرایی

ـ معاون پژوهشی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن 

ـ مسئول آموزش، دفتر نمایندة رهبری در امور اهل سنّت/ مرکز تربیت مدیر و مبلغ

ـ مسئول آموزش، موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی (72_71)

ـ  مسئول ارزشیابی دفتر نمایندگی رهبری در امور اهل سنت بلوچستان (1372)

ـ معاونت فقهی مرکز تحقیقات قوه قضائیه (76 _ 75)

ـ کارشناسی طرح و برنامه و کنترل پروژه، پژوهشکاه فرهنگ و معارف اسلامی (1375)

ـ معاونت فقهی، مرکز تحقیقات قوه قضائیه (76_75)

ـ جانشین مسئول مرکز و مسئول گروه، مرکز فرهنگ و معارف قرآن از سال (87_ 76)

ـ مسئول گروه، مرکز فرهنگ و معارف قرآن (87_77)

ـ عضو هیئت علمی، دبیرخانه اجلاس دو سا لانه شناخت ابعاد وجودی حضرت مهدی (عج) (82_78)

ـ عضو کمیته هماهنگی فعالیت‌های قرآنی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (87_81)

ـ عضو کمیسیون پژوهش های قرآن، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (تاکنون_81)

ـ عضو هیئت علمی، دبیر خانه اجلاس دو سا لانه شناخت ابعاد وجودی حضرت مهدی (87_82)

ـ عضو شورای علمی گفتمانهای مهدویت، موسسه انتظار نور (1384)

ـ مسئول کارگروههای تاریخ و اصول فقه و حقوق، موسسه انتظار نور (87_84)

ـ عضو شورای پژوهش، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآن(86_85)

ـ عضو کمیته نیرویی سند چشم انداز بیست ساله، دفتر تبلیغات اسلامی (86_85)

ـ عضو کمیته تدوین سند روشنفکری حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی (86_85)

ـ عضو شورای پژوهش، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآن (1385)

ـ عضو کمیته تدوین سند روشنفکری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی  (1385)

ـ عضو کمیته تدوین سند چشم انداز بیست ساله دفتر تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی (1385)

ـ عضو کارگروه فرهنگ و هنر در تدوین برنامة پنجم سازندگی کشور، معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری (1387)

ـ عضو شورای سردبیری، مجله گلستان قرآن (88_تاکنون)

ـ عضو شورای راهبردی پاسخ به پرسشهای دینی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1388)

ـ عضو ستاد تلفیق تدوین برنامة پنجم سازندگی کشور، معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری (88_تاکنون)

ـ عضو کارگروه تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (89_تاکنون)

ـ عضو شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی (91_89)

ـ شورای تخصص مهندسی فرهنگی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی (90_تاکنون)

ـ عضو کمیته دین و فرهنگ عمومی، کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (90_تاکنون)

ـ شورای تخصص مهندسی فرهنگی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی (90_تاکنون)

ـ عضو کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، شورای عالی انقلاب فرهنگی (90_تاکنون)

ـ شورای علمی طرح ملّی حفظ قرآن کریم، مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور (90_تاکنون)

ـ عضو مجمع مشورتی شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی (تاکنون)

 

سوابق پژوهشی

مسئله شناسی حوزة علوم و معارف قرآنی

2ـ ساختار درختی علوم و معارف قرآنی

3ـ معیار پژوهش قرآنی (مقاله)

4ـ روش پاسخ‌دهی به شبهات و تعامل با شبهه‌گران (مقاله)

5ـ شاخص‌های مطلوب قرآنی

 

 

عناوین پایان نامه هایی که استاد راهنما، مشاور و یا داور بوده اید با ذکر مقطع تحصیلی و سال

ـ دانش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دینی در تعامل رفتاری و گفتاری از دیدگاه قرآن، مشاور،

ردیف

عنوان پایان نامه

سمت

مقطع

سال

محل ارائه

1

دانش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دینی در تعامل رفتاری و گفتاری از دیدگاه قرآن

مشاور

سطح 3

1390

مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س)

2

نقش تفکر در حیات طیّبه در قرآن کریم

مشاور

سطح 3

1390

مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س)

3

بررسی مسئله شک و آثار آن در قرآن کریم

مشاور

سطح 3

1390

مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س)

4

آیات انفسی در قرآن کریم

مشاور

سطح 3

1390

مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س)

5

پیش‌فرض‌های علامه طباطبائی در المیزان

راهنما

سطح 3

1390

حوزه‌ی علمیه قم

6

قواعد فهم قرآن

راهنما

سطح 3

1388

جامعة الزهرا (س)

7

روش دعوت به توحید انبیا در قرآن

مشاور

سطح 3

1388

جامعة الزهرا (س)

 

 

 

مقالات (ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ

ـ نویسنده مقاله معرفی و تحلیل کتاب التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب جلد 2 (سال 90)

ـ نویسنده مقاله بازخوانی و نقد روش‌شناسی آیت‌الله محمدهادی معرفت در جلد دوم کتاب التفسیر والمفسر...(سال 90)

ـ نویسنده مقاله بزرگترین و جامع ترین معجم موضوعی قرآن، محل نشر:کوثر (پاییز و زمستان 1384 - شماره 18)

ـ نویسنده مقاله اهمیّت و روش مناظره و شیوة قرآن در پاسخ‌دهی به شبهات، محل نشر:همایش مدیران کانون گفتمان قرآنی (سال 87)

ـ نویسنده مقاله روش پاسخدهی به شبهات و تعامل با شبهه‌گران در قرآن، محل نشر:  همایش قرآن، انسان، پرسش (سال 87)

ـ نویسنده مقاله معیار پژوهش قرآنی، محل نشر: فصلنامه پژوهشهای قرآنی، شماره 57،  بهار 1388  

 

تالیف یا ترجمه کتاب

ـ مولف کتاب هفده گفتار قرآن پژوهی (مجموعه نشست‌های علمی بخش پژوهش چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم)، ناشر: مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور

ـ مولف کتاب گفت و گوی علمی با قرآن‌پژوهان کشور (40 گفت و گو)، ناشر: فرهنگ معارف قرآن

ـ مولف کتاب طراحی ساختار و وظایف معاونت پژوهشی، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی

ـ مولف کتاب دانشنامه قرآن پژوهان ایران (1)، ناشر: انتشارات بوستان کتاب. دفتر تبلیغات اسلامی حوزة

ـ مولف کتاب ساختار درختی موضوعات علوم و معارف قرآنی، ناشر دفتر تبلیغات اسلامی

ـ مولف کتاب مسئله شناسی حوزه علوم و معاوف قرآن، ناشر: بوستان کتاب قم

ـ مولف کتاب شبهه‌ شناسی حوزه علوم و معارف قرآن، ناشر: بوستان کتاب قم

 

شرکت در همایش ها، کارگاه ها و دوره های علمی

ـ دوره های تربیت محقق و مدیر و مبلغ (71 _ 70)

ـ دوره های عمومی تربیت محقق و مدیر و مبلغ (بمدت دو سال)

ـ دوره تخصصی اصول و فقه مقاران (بر اساس کتاب اصول الفقه المقارن سید محمد حکیم و الاعتصام بالکتاب و السنة آیت الله جعفر سبحانی)

 

اساتید

ـ درس اصول فقه آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی

ـ درس فقه آیت الله شیخ فاضل لنکرانی

ـ درس فقه آیت الله شیخ جعفر سبحانی

ـ درس فقه آیت الله شیخ عبدالله جوادی آملی

ـ درس فقه آیت الله سید محسن خرازی

ـ ابومعین حمیدالدین حجّت هاشمی خراسانی