رزومه استاد مهدی فصیحی رامندی

شناسه نوشته : 17440

1394/11/15

تعداد بازدید : 1033

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مهدی فصیحی رامندی

تخصص: فلسفه اخلاق _ اخلاق اسلامی و تربیت اخلاقی

 

سوابق تحصیلی

اتمام پایه 10 حوزه علمیه قم سال 1384

ارشد اخلاق اسلامی دانشگاه پیام نور قم سال 1390، پایان نامه با موضوع بررسی تطبیق دیدگاه آلبرت بندورا غزالی در تربیت اخلاقی

فعالیت های آموزشی و تدریس

اخلاق نظری (موسسه رهپویان سیدالشهدا خواهران)

روانشناسی اخلاق (مجازی جامعه المصطفی)

فلسفه اخلاق (مجازی جامعه المصطفی)

درآمدی به تربیت اسلامی (مجازی جامعه المصطفی)

اخلاق تطبیقی (موسسه دارالهدی سطح 3 اخلاق)

اخلاق در قرآن (معصومیه خواهران)

فلسفه اخلاق (گروه کلام تربیت مدرس صدیقه کبری)

اخلاق در قرآن 1 و 2 (صدیقه کبری)

سوابق اجرایی

کارشناس پژوهش مرکز اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

دبیرعلمی میز خانواده مرکز مطالعات راهبردی دفتر تبلیغات

سوابق پژوهشی

همکار شورای فرهنگی عمومی وزرات ارشاد  (راستی گستری در جامعه ایران معاصر )

همکار طرح تربیت مبلغ خانواده

مقالات (ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ

بررسی تطبیق آراء ابوحامد غزالی و آلبرت بندورا در تربیت اخلاقی (علمی پژوهشی) _ اسلام و روان شناسی سال 1391

بررسی مقایسه ای اصول تربیت اخلاقی و تربیت عرفانی (علمی ترویجی) _ معرفت اخلاقی سال 1391

آداب علم آموزی _ در کتاب سبک زندگی سال 1392

مسایل تربیت اخلاقی در خانواده _ خردنامه همشهری سال 1392

مجموعه مقالات فلسفه اخلاق _ سایت پژوهش دانشکده باقرالعلوم سال 1391

تالیف یا ترجمه کتاب

رشد اخلاقی دفتر اول (کارگروهی) _ درحال چاپ

رشد اخلاقی دفتر اول (کارگروهی) _ درحال نگارش